Στόχος της Εταιρείας ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ Μηχανών, Συστημάτων, Έργων και Υπηρεσιών Αυτοματισμού Γραφείου και Πληροφορικής είναι να εξελίσσεται συνεχώς σε πρότυπο δυναμικής και οργανωμένης παραγωγικής, εμπορικής, υποστηρικτικής και συμβουλευτικής Επιχείρησης στο χώρο των Μηχανών, Συστημάτων , Έργων και Υπηρεσιών Αυτοματισμού Γραφείου και συσχετισμένης με αυτά Πληροφορικής.

Πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών μέσα από τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υλοποιούμενων Έργων και των παρεχόμενων Συστημάτων και υπηρεσιών.

Όλες οι δραστηριότητές της στοχεύουν στην εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών της. Οι βασικοί άξονες αυτής της Πολιτικής που υλοποιείται μέσα από την εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο EΛΟΤ EN ISO 9001 είναι:

√  Η παροχή Υπηρεσιών και προμήθεια Μηχανημάτων και Συστημάτων στο χώρο του Αυτοματισμού Γραφείου με τρόπο που να διασφαλίζει ότι είναι αξιόπιστα, πλήρη και επαρκή για τον σκοπό που ζητούνται.
√  Η ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων και υλοποίηση ολοκληρωμένων και λειτουργικών Έργων Αυτοματισμού Γραφείου και Πληροφορικής
√  Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων Προϊόντων, Συστημάτων και Υπηρεσιών μας μέσω:

1. αναλυτικής καταγραφής και κατανόησης των αναγκών των πελατών μας

2. κατάλληλων ενεργειών προετοιμασίας και ελέγχου των παραλαμβανομένων και παραδιδόμενων εμπορευμάτων και προϊόντων , και διαχείρισης των τυχόν αστοχιών και μη συμμορφώσεων

3. υψηλού επίπεδου και αξιόπιστων υπηρεσιών ανάπτυξης, υποστήριξης, συντήρησης και υπεργολαβίας

4. εσωτερικών επιθεωρήσεων και διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών

5. σταθερής και συνεχούς επικοινωνίας με τον πελάτη με στόχο τη διαπίστωση του βαθμού ικανοποίησής του από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας.

6. συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλου του προσωπικού της εταιρείας και περιοδικής αξιολόγησης της απόδοσης του

7. εγκαθίδρυσης οργανωτικών δομών που να εξυπηρετούν και να αναπτύσσουν με υπευθυνότητα και πρωτοβουλία τους παραπάνω σκοπούς με υιοθέτηση και επιδίωξη επίτευξης συγκεκριμένων στόχων Ποιότητας

8. παροχής όλων των απαιτούμενων πόρων έτσι ώστε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, εκφράζουμε την Δέσμευση μας στις εξής αρχές:

• την άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών και των στελεχών μεταξύ τους
• την επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχής εκπαίδευσή τους.
• την αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας και συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση τους
• την καταγραφή, αξιολόγηση και ενσωμάτωση στο ΣΔΠ των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών
• την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων
• τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας
• την συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
• την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.


ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ DATATECHNIKA